توضیحات

عرفان و اخلاق اجتهادی

تبیین الگویی کلی از روش اجتهاد در عرفان و اخلاق ماثور با تطبیق بر رهیافت سر‌الاسراء

مولف مصطفی همدانی
ویراستار علیرضا تاجیک
صفحه آرا کاما
نوبت چاپ دوم 1397
تعداد 500 نسخه
لیتوگرافی سعیدی
چاپ جعفری – قم
تعداد صفحات 346 صفحه