توضیحات

تبیین الگویی کلی از روش اجتهاد در عرفان و اخلاق ماثور با تطبیق بر رهیافت سر‌الاسراء