توضیحات

رسائل عرفانی

مجموعه یازده رساله عرفانی

آیت الله  علی سعادت پرور ( پهلوانی تهرانی )

نوبت چاپ چهارم 1398
ناشر انتشارات تشیع
چاپخانه ادیب
تیراژ 800